Ieteikumi klientam

 • Līgumos nepieciešams paredzēt :
  • Līgumā pilnvarotās personas, saraksts, personas, kuras tiesīgas parakstīt preču pavadzīmes, aktus u.tml. dokumentus – izslēgs otras puses iespēju izvairīties no saistošā dokumenta sekām, ar pamatojumu, ka persona nebija pilnvarota un darbojusies pēc savas iniciatīvas;
  • Valūtas svārstības riski – nosakot konkrētu valūtas attiecību indeksu un divas savstarpēji saistītas valūtas;
  • Nacionālās valūtas LATA devalvācijas sekas vai LATA neeksistēšana – līdzīgi kā ar valūtas svārstību riskiem;
  • Līgumu pastiprināšana, ne tikai ar līgumsodu, bet arī ar skaidri izteiktu galvojumu, nodibinātu komercķīlu, citu personu piesaistīšanu;
 • Izvairīties no strīdu izšķiršanām šķīrējtiesās;
 • Neparakstīt līgumus, izlīgumus, vienošanās, galvojumus, ja tie nav izlasīti/izrunāti ar juristu, citu amatpersonu, otru pusi u.tml;
 • Neatkārtot un neveikt jaunus sadarbības darījumus ar sliktas reputācijas personām, „grūtiem” debitoriem un citiem, kas var apdraudēt uzņēmuma darbību, īpaši svarīgi , nepieļaut pēc apmaksas darījumus;
 • Darījumus veikt ar reālām personām, pārbaudīt publiskos reģistros (PVN reģistrs, Komercreģistrs), presē un citur, vai persona ir tā, par ko uzdodas, vai persona ir maksātspējīga, noskaidrojot un pārbaudot adresi (vislabāk uz vietas), telefonus, faksus, e-pastus, rakstus par darbību.
 • Sastādot IZLĪGUMUS/VIENOŠANĀS par parādu atmaksu:
  • jākonstatē precīzs parāds uz dokumenta sastādīšanas datumu (ar likumiskajiem maksājuma kavējuma %, soda naudu, līgumsodu) – JA TO NEIEKĻAUJ/NEPRASA, TAD PĒC VIENOŠANĀS PARAKSTĪŠNAS PRASĪT UN PIEDZĪT % BŪS SAREŽĢĪTI VAI NEIESPĒJAMI
  • jāsastāda precīzs parāda atmaksas grafiks
  • ja PARĀDNIEKS ievēro grafiku PRASĪTĀJS precīzi norāda no kā atsakās par labu parādniekam - MOTIVĀCIJA
  • ja neievēro grafiku PRASĪTĀJS nezaudē iepriekš uzskaitītos % un paredz papildus soda SANKCIJU ( % par grafika/visa maksājuma/neapmaksātā maksājuma kavējumu)
 • Gan fiziskām, gan juridiskām personām veidojot un pieņemot darījumu izpildījumus/norēķinus jāņem vērā Civillikuma sekojošas normas:
  • Izbeidzoties galvenai saistībai, izbeidzas arī pats no sevis tai norunātais līgumsods.
  • Likumiskie procenti (1759.p.) prasāmi nevis atsevišķi, bet reizē ar galveno saistību, un tādēļ tos nevar prasīt vēlāk, ja attiecīgā laikā par tiem bijis noklusēts vai galvenā parāda samaksa pieņemta bez piebilduma.
  • Ja kāds samaksā tikai daļu no sava parāda, tad viņa maksājumu vispirms ieskaita vēl nenomaksātos procentos un tikai pēc tam palikušo atlikumu izlieto kapitāla dzēšanai, ja vien kreditors nav bijis ar mieru pieņemt maksājumu tieši tikai uz kapitāla rēķinu un par to kvitējis.
  • Ja kāds vienam kreditoram ir parādā uz vairākiem dažādiem pamatiem, tad vienīgi no parādnieka atkarājas, kurā parādā viņš grib ieskaitīt savu maksājumu. Bet ja viņš to nav noteicis, tad izvēle piekrīt kreditoram, ar nosacījumu rīkoties tā, kā viņš būtu rīkojies, ja pats būtu bijis parādnieks. Saskaņā ar to viņam jāieskaita saņemtais maksājums tajā parādā, kurš visvairāk apgrūtina, t.i. procentīgā, vai ar ķīlu vai galvojumu nodrošinātā, vai tādā, kam jau iestājies termiņš (pretēji nosacītiem vai terminētiem parādiem), vai arī galvenā parādā (pretēji galvojuma parādiem). Ja vienam vai otram parādam nav šādu atšķirības īpašību, maksājums ieskaitāms laika ziņā vecākajā parādā, bet starp vienāda vecuma parādiem - visos samērīgi. Bet katrā ziņā maksājums ieskaitāms vispirms procentos, kuriem jau iestājies termiņš.

EUR0.70280

Visas tiesibas aizsargātas © www.skjbirojs.lv

Nepareizs lietotājvārds vai parole